శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

తాంత్రికము సం. విణ.(అ. ఈ. అ.)
  1. తంత్రము లందు విధింపబడినది
  2. తంత్రసంబంధమైనది

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • కవితా రెడ్డివీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు