శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

జ%వ్వు వి.
 1. వికాసము( బ్రౌ.)
  1. సీ. మవ్వంపుఁజిఱునవ్వుజవ్వునివ్వటిలంగ......... దశా. 7. 1. 309.
 2. కంపించుటయందగుననుకరణము,జవజవ, ( దీనిఆమ్రేడితరూపము’జవుజవ్వు’శ.ర.)
  1. కవిరాజవిరాజితము. గడుసుచనుంగవ జవ్వడువంగడుఁగంపము నొందెడుహారములున్.( జవ్వడుచు =జవ్వుమని చలించు.) కవిరా. 5. 245.
 3. క్రుంగుటమున్నగువానియం దగుననుకరణము
  1. ఉదా:వాఁడు గుఱ్ఱమునెక్కుటతోడనేజవ్వున దానినడుమువంగినది.
 4. దుర్మదజలము(శ.ర.)
  1. జ . జవ్వాడు.

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

 • కవితా రెడ్డివీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు