శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

ఛిన్న సం. వి. ఆ. స్త్రీ.
  1. పుంశ్చలి, ఱంకుటాలు
  2. తిప్పతీఁగ(హేమ.ని.)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • కవితా రెడ్డివీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు