శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

ఛాత్త్రము సం. వి. అ. న.
  1. ఒక రకముతేనె(కల్ప)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • కవితా రెడ్డివీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు