శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

గాలిదిండి వి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • గాలి+తిండి
  1. పవనాశనము,సర్పము
    1. గీ. మీలు కప్పలు తాఁబేళ్లు గాలిదిండ్లు, మొసళులెండ్రులు నెగడులు మొదలు గలుగు, నీరుద్రి మ్మరిపదుపులు.. అచ్చ.రా.యు.3

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు