శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

గంధవహుఁడు సం.వి.అ.పుం.
  1. గంధమును కొనిపోవువాఁడు,వాయువు,గాలి

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు