శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

ఖేలి సం.విణ(ఇ)
  1. ఆకాశమునఁ బోవునది
ఖేలి పుం.
  1. బాణము
  2. జంతువు
  3. పక్షి
  4. సూర్యుఁడు
  5. గీతము.(విల్యమ్సు.)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు