శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

కొఱవ వి.
  1. ఒకానొక కొండజాతి
    1. ఉదా: కొఱవవాఁడు,కొఱవది (శ.ర.బ్రౌ.)
    2. జ: కొఱవత
కొఱవ వి.మాం.
  1. మిగిలినది, శేషము
    1. ఉదా. ఆ కొస పనిలో కొఱవ పెట్టినారు. (వ్యవ)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • లక్ష్మీ దేవిమందాకిని
  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు