శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

కృష్యమాణము సం.విణ.(అ.ఆ.అ.)
  1. దున్నఁబడుచున్నది
  2. లాగఁబడుచున్నది

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు