శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

కూడవచ్చు అ.క్రి.
  1. చేరవచ్చు
    1. ఉదా.అమ్మహాభాగుఁడప్పుడోడకోడకుమని నన్నుఁ గూడవచ్చి. మ.భా.(విరా)-5-286

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు