శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

కుత్తుకపట్టుకొను అ.క్రి.
  1. హానికరముగా పరిణమించు

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు