శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

కీలుసంకెళ్ళు వి.బహు.
  1. బేడీలు
    1. ఉదా.కీలు సంకెల నేలఁగీలించి వీఁపు వ్రీలంగఁగొట్టుదు. హరి(గౌర)ద్వి-884-885

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు