శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

కీచకుఁడు సం.వి.అ.పుం.
  1. సింహబలుఁడు. (వీఁడు విరాటుని బావమఱిఁది. భీమునిచే చంపఁబడెను.)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు