శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

కాలకంఠిక వి.
  1. దరిద్రదేవత, పెద్దమ్మ

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు