శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

ఉసికొను అ.క్రి.(మూ: ఉసి1)
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • ఉసి1
  1. ప్రోత్సాహ మొందు. (చూ. ఉసికొలుపు)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు