శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

ఇలింద వి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  1. ఇలివెంద
  1. ఇంద్రవెల్లి (వృ. వి.) (బ్రౌ.)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు