శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

ఇనము సం. వి. అ. పుం.
  1. సూర్యదేవతాకమగు నక్షత్రము - హస్త నక్షత్రము

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు