శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

ఆవులింత(మూ: ఆవులించు%)
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • ఆవులించు%
  1. ఆవలింత
    1. ఆ. ఆవులింత తుమ్ము హాసంబు నిష్ఠీవ, నంబు గుప్తవర్తనములు గాఁగఁ, జలుపవలయు ... భార. విరా. 1.137
    2. ఆ. మేలు దెలిసికొంటి వాళీశిరోమణి, వింత లేని యావులింత గలదె. కృ. శకుం. 2.87
    3. సా. ఆవులింతకు అన్నదమ్ము లున్నారు గాని తుమ్మునకు తమ్ముఁడైన లేఁడు

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు