శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

ఆలోచకుఁడు సం. విణ.(అ. చికా. అ.)
  1. చూచువాఁడు
  2. ఆలోచించువాఁడు

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు