శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

ఆయసము సం. విణ.(అ. ఈ. అ.)
  1. లోహమయము, ఇనుపది
ఆయసము సం. వి. అ. న.
  1. ఇనుము
  2. ఆయుధము

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు