శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

ఆఢ్యంభావుకుఁడు సం. విణ.(అ. ఆ. అ.)
  1. ఆఢ్యంభవిష్ణువు

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు