శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

అవశ్యభావ్యము సం. విణ.(అ. ఆ. అ.)
  1. అనివార్యముగా కాఁదగినది
    1. చ. ... ఈ, పొలియు టవశ్యభావ్యమని బుద్ధిఁ దలంచుట గాననయ్యెడున్. భార. మౌ. 112

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు