శోధింపుము

best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

అరణి సం. వి. ఇ. ఈ. స్త్రీ.
  1. త్రచ్చి నిప్పు పుట్టించెడు కొయ్య
అరణి సం. వి. ఇ. పుం.
  1. అగ్నిమంథము, నెల్లి (వృ. వి.)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు