శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

అచ్చ%రనది వి.(అచ్చ%ర)
  1. ఆకాశగంగ, సురనది
    1. క. ... చిచ్చఱకనుదేవర పై, నచ్చరనదిఁ దాల్చు చెలువ మచ్చుపడంగా. దశా. 2.17

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు